تبلیغات
فرهنگ و اندیشه - فرهنگ پژوهی 33 - مدل روش شناحتی تحول فرهنگی آقاپور ( 1392)- دکترسید مهدی آقاپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فرهنگ و اندیشه
دکتر سید مهدی آقاپور
  صفحه نخست       |       تماس با مدیر       |       پست الکترونیک       |       RSS       |       ATOM
 

  نتیجه تصویری برای دکتر سید مهدی آقاپور حصیری                                مدل جامع تحول فرهنگی آقاپور(1392)

 در این متن علمی و فرهنگی ضمن ترسیم یک مدل تحول فرهنگی ، با تنظیم سئوالات فرهنگ پژوهی با عنوان ( سر سان) و دستورالعمل های لازم در این زمینه ، چارچوب تهیه و تنظیم  گزارش هر نوع  فرهنگ پژوهی را برای کلیه دانشجویان و کارشناسان فرهنگ پژوه در همه عرصه ها و پدیده های فرهنگی و اجتماعی به نمایش می گذاریم.

رویکردها و نهادهای اصلی  تحول فرهنگی و علل و عوامل موثر بر آن در مدل جامع فرهنگی به نمایش در آمده است. در این مدل ضمن توجه به رویکردهای فرهنگ سازی از طریق نهادها و مراجع بالا دستی و دولتی که با بکارگیری شاخص های کمی و کیفی خرد و کلان باید  به گونه حداقلی و نامحسوس و قانون مند دنبال گردد، در درجه نخست با رویکرد گسترده بر فرهنگ پذیری از طریق  نهادها ی زیر بنایی و توده­های پایین دستی به گونه حداکثری و با تکیه بر فعالیتهای اقشار و نهاد های مردمی در متن جامعه نظیر خانواده ، آموزش و پرورش ، دانشگاهها و رسانه های گروهی تاکید می گردد ،  همچنین در این راستا ،  به کادرها ی فرهنگی نظیر معلم و مربی و اولیا خانواده و همچنین به الگوهای مرجع فرهنگی و اجتماعی وعلل و عوامل مسلط بر عادت واره ها و سبک زندگی جوانان نظیر سیاستهای دولت دربخشهای اقتصادی و سیاسی به عنوان دو رکن اصلی اداره کننده جامعه، و مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن اصلی و  زیرساختی جامعه و رسانه و حوزه و دانشگاه به عنوان هدایتگر فرهنگی و جهت دهنده به عادت واره ها و خرده فرهنگ ها و سبک زندگی عرصه های گوناگون همه آحاد اجتماعی بویژه جوانان و نوجوانان به عنوان  فرهنگی ترین قشر اجتماعی و در عین حال به عنوان  موتور محرکه  آن  در جامعه اشاره می کند. در این مدل شاخص سازی فرهنگی در ابعاد کمی و کیفی و خرد و کلان و سطحی و عمقی جامعه و نهادهای اجتماعی و فرهنگی برای ارزیابی و شناحت دقیق  روند و علل و عوامل وضعیت موجود فرهنگی در راستای برنامه ریزی و غنی سازی فعالیتهای فرهنگی برای ارتقای فرهنگی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب فرهنگی و اجتماعی در جامعه  تاکید می شود. 

در ادامه به مدل روش شناختی فرهنگ پژوهی می پردازیم:


مدل روش­ شناختی پدیده­ های رفتاری ، اجتماعی و فرهنگی

(مدل سرسان)

پدیده­ های رفتاری و اجتماعی و فرهنگی مانند سبک زندگی، با پدیده ­های تجربی و زیستی و ریاضی از جنبه ­های مختلف دارای تفاوت­های آشکاری هستند از آن جمله بار ارزشی داشتن، دو یا سه لایه ­ای بودن، ارتباط و همبستگی پدیده­ ها، پهنا و گستردگی، سطوح آشکار و پنهان، نسبی بودن و نظایر آنها که در نتیجه شناخت این پدیده­ ها مستلزم پاسخ به سؤالات کافی می­باشد عبارتنداز:

الف) سؤالات 3 چ (چی، چگونه، چرا)

1-    پدیده چیست؟           مثلاً چیستی سبک زندگی یا هر پدیده فرهنگی یا اجتماعی دیگر

2-    پدیده چگونه است؟    مثلاً سبک زندگی چه اجزاء، ابعاد، ساختار و سازوکارهایی دارد؟

3-     پدیده چرا است؟      مثلاً سبک زندگی چه علل وریشه ­هایی دارد زمانی، مکانی،شرایط

ب) سؤالات 3 ک (کی، کِی، کجا)

4- چه کسانی از پدیده گفتگو می­کنند؟    توجه به نگرش دانشمندان مختلف و تفاوت آنها

5- چه زمانی از پدیده گفتگو می­کنند؟   توجه به تأثیر زمان بررسی پدیده و تأثیر آنها 

 6- چه مکانی ازپدیده گفتگو می­کنند؟توجه به محیط­های اجتماعی وفرهنگی مؤثربرپدیده

ج) سؤالات عمودی- هرم علم و تحقیق   

 7- پدیده از کجا (زمینه) آمده است و ریشه آن چیست؟ (از) زمانی، مکانی، محتوایی،کمی

8- پدیده در کجا (دامنه) است و وضعیت آن چیست؟ (در)زمانی،مکانی،محتوایی،کمی

9- پدیده به کجا(قله) می­رودوآینده آن چیست؟ (به)زمانی،مکانی،محتوایی،کمی

د) سؤالات افقی

10- سؤال توصیفی-وضعیت پدیده را در همه ابعاد و ویژگی­ها و ... معرفی می­کند.

11- سؤال تکوینی-  روند پدیده را از نظر زمانی و مکانی از گذشته به آینده معرفی می­کند.

12- سؤال تطبیقی-   پدیده را با پدیده­ های همگون، ناهمگون و متضاد مقایسه می­کند.

13- سؤال علّی-     ریشه­ ها و علل مربوط به پدیده را کالبدشکافی می­کند.

14- سؤال پیامدی-   پیامدهای پدیده را در جهات گوناگون معرفی می­کند.

15- سؤال کارکردی-کارکردهای آشکار وپنهان وهیجانی وجریانی پدیده را بازگومی­کند.

16 - سئوال راهبردی- راهکارهای مناسب برای کنترل وهدایت پدیده فرهنگی یا اجتماعی

این سؤالات شانزده­ گانه به گونه جامع ما را به شناخت کامل پدیده های رفتاری، اجتماعی و فرهنگی رهنمون می سازد وبایک مدل روش ­شناختی پدیده ­های فرهنگی،اجتماعی(مدل سرسان = دکترآقاپور ) قابل ترسیم است.

 

                         راهبردهای فرهنگ پژوهی دکتر آقاپور

 

1-به سئوالات سرسان(آقاپور)درتهیه طرح واجرا ونتیجه گیری وگزارش نهایی جواب داده شود.                                                                                                                              

2- آسیب شناسی پدیده وراهکارهای رفع آن در ایران درسئوالات دیده شود .                                                   

3 -از منابع واستنادات دانشمندان ایرانی واسلامی استفاده وپایان نامه نسبیت ایرانی داشته باشد.                              

 4- مفاهیم اصلی وفرعی پدیده تشریح شودوفصول1و2و3 رازودتر به استادراهنما تحویل دهید        

 5- در ادبیات وپیشینه نظریه مبنایی پژوهش خودرابیاورید ویک جمع بندی داشته باشید. 

 6- از چارچوب گزارش تحقیق استفاده وگزارش خود رابرمبنای فصول پنج گانه آن بنویسید.

 7-در گزارش خوداز مدل تحول فرهنگی ومقالات فرهنگ پژوهی آقاپوردر وبلاگ فرهنگ واندیشه استفاده نمایید.اعتبار علمی کارتان را با اعتبار علمی استادراهنمای شما می سنجند.

 8- پژوهش رابا زمان بندی 6 ماهه در مدت 4 ماه تمام کنیدو2ماه را صرف اصلاحات و دفاعیه نمایید.

 9- دانشجویان با بصیرت پژوهشهای کلاسی خودرادر راستای موضوع پایان نامه انتخاب میکنند تادرپایان دوره ازنتایج آنها برای پایان نامه استفاده نمایند

 10-در شروع کار پایان نامه،برای تسلط علمی برپدیده ومطالعات قبلی انجام یافته،با راهنمایی استاد راهنما یک مقاله فراتحلیلی درباره موضوع خوددرچارچوب قواعد فراتحلیلی(ساختاری- محتوایی) تهیه و جهت چاپ برای یک مجله علمی پژوهشی ارسال نمایید.

  11- مهمترین بخش پژوهش،نتیجه گیری وپیشنهادات است که فکرو تلاش بیشتری لازم دارد.  

12- از نظرات استاد محترم مشاور ومدیر محترم گروه حتمادر طول کار بهره گیری نمایید.        

                                 چارچوب گزارش تحقیق    

 گزارش تحقیق در یك كلاس پژوهش محوركه ارزشیابی علمی دانشجویان كوشا وبابصیرت در دردرجه اول با تلاش و ارائه كار پژوهشی خودشان است، در 5 فصل و شامل مباحث زیرمی باشد :

-    صفحه مشخصات  صفحه فهرست - چكیده

-  چکیده شامل:عنوان، ضرورت وهدف، روش،یافته ­هاونتایج،کلیدواژه ­ها (یک صفحه[1])

فصل 1- طرح تحقیق (حداقل 5 صفحه)

·        مقدمه - بیان مسأله - ضرورت و اهداف - فرضیه­ ها و سؤالات مفاهیم - محدودیت­ها

فصل 2 - چارچوب نظری و پیشینیه تحقیق (حداقل 10 صفحه)

·        تعریف مفاهیم کلان - مفاهیم تخصصی- نظریه ­های موجود- چارچوب نظری تحقیق

·        پیشینه داخلی و خارجی - نقد نظریه ­ها و پیشینه موجود

فصل 3- روش تحقیق (حداقل 3 صفحه)

·        نوع روش و تکنیک­های آن-ابزار تحقیقجامعه آماری ونمونه­ گیری-روش­های آماری

فصل 4- یافته ­های تحقیق (حداقل 10 صفحه)

·        یافته ­های عمومی-یافته­ های مبتنی برسؤالات (با جداول)

فصل 5- خلاصه و نتیجه ­گیری وپیشنهادها (حداقل 4 صفحه)

·        تحلیل نتایج براساس چارچوب نظری تحقیق

·         تحلیل همخوانی یا ناهمخوانی یافته ها با پیشینه ­ها


 - تعداد صفحات قید شده  برای نگارش  مقاله است . در یک پژوهش میزان ان به تناسب موضوع پژوهش افزایش می یابد[1]


نوع مطلب : علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: شنبه 10 تیر 1396 :: توسط : سید مهدی آقاپور


 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : سید مهدی آقاپور
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :